ขับเคี่ยวกัน โต้เถียงกัน ต่อสู้กัน ภาษาญี่ปุ่น

渡り合う แปลว่า
(渡り合う อ่านว่า わたりあう[watariau])

ขับเคี่ยวกัน โต้เถียงกัน ต่อสู้กัน ภาษาญี่ปุ่น 渡り合う

ตัวอย่างประโยค 渡り合う ภาษาญี่ปุ่น

確かにの 大納言様の勢力と 渡り合うには

ใส่ความเห็น