(อารมณ์)พลุ่งพล่าน (น้ำ)เดือด ภาษาญี่ปุ่น

沸く แปลว่า
(沸く อ่านว่า わく[waku])

(อารมณ์)พลุ่งพล่าน (น้ำ)เดือด ภาษาญี่ปุ่น 沸く

ตัวอย่างประโยค 沸く ภาษาญี่ปุ่น

チョット待て コーヒーが沸くから

ใส่ความเห็น