การมองดูด้านข้าง ภาษาญี่ปุ่น

脇見 แปลว่า
(脇見 อ่านว่า わきみ[wa Kimi])

การมองดูด้านข้าง ภาษาญี่ปุ่น 脇見

ตัวอย่างประโยค 脇見 ภาษาญี่ปุ่น

角から脇見運転の車が

ใส่ความเห็น