น้ำหล่อเย็น ภาษาญี่ปุ่น

冷却水 แปลว่า
(冷却水 อ่านว่า れいきゃくすい[re ikya kusui])

น้ำหล่อเย็น ภาษาญี่ปุ่น 冷却水

ตัวอย่างประโยค 冷却水 ภาษาญี่ปุ่น

K 27 の冷却水漏れの時 乗っています

ใส่ความเห็น