เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ภาษาญี่ปุ่น

留守電 แปลว่า
(留守電 อ่านว่า るすでん[ru su den])

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ภาษาญี่ปุ่น 留守電

ตัวอย่างประโยค 留守電 ภาษาญี่ปุ่น

留守電は苦手だ

ใส่ความเห็น