คล้ายคลึงกัน ภาษาญี่ปุ่น

類似 แปลว่า
(類似 อ่านว่า るいじ[ruiji])

คล้ายคลึงกัน ภาษาญี่ปุ่น 類似

ตัวอย่างประโยค 類似 ภาษาญี่ปุ่น

類似した事件は パニックの波がおさまるまで 度々発生した

ใส่ความเห็น