ทั้ง 2 ขั้ว ภาษาญี่ปุ่น

両極 แปลว่า
(両極 อ่านว่า りょうきょく[ryō kyoku])

ทั้ง 2 ขั้ว ภาษาญี่ปุ่น 両極

ตัวอย่างประโยค 両極 ภาษาญี่ปุ่น

寒いか暑いのどちらかだし そう 質が両極端なんだよ

ใส่ความเห็น