การก่อตั้งประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

立国 แปลว่า
(立国 อ่านว่า りっこく[ri kkoku])

ประเทศเอกราช ภาษาญี่ปุ่น 独立国
การก่อตั้งประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 立国

ตัวอย่างประโยค 立国 ภาษาญี่ปุ่น

シェンリー高校は一種の独立国

ใส่ความเห็น