การมาแวะซื้อของที่ร้าน ภาษาญี่ปุ่น

来店 แปลว่า
(来店 อ่านว่า らいてん[rai ten])

การมาแวะซื้อของที่ร้าน ภาษาญี่ปุ่น 来店

ตัวอย่างประโยค 来店 ภาษาญี่ปุ่น

来店皆さん 今夜ここに 有名人が来ています

ใส่ความเห็น