อ่านจนจบ อ่านเสียงดัง ภาษาญี่ปุ่น

読み上げる แปลว่า
(読み上げる อ่านว่า よみあげる[yomiageru])

อ่านจนจบ อ่านเสียงดัง ภาษาญี่ปุ่น 読み上げる

ตัวอย่างประโยค 読み上げる ภาษาญี่ปุ่น

言葉を読み上げるわよ

ใส่ความเห็น