พ่อแม่บุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น

養父母 แปลว่า
(養父母 อ่านว่า ようふぼ[yo ufu bo])

พ่อแม่บุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น 養父母

ตัวอย่างประโยค 養父母 ภาษาญี่ปุ่น

養父母はいる?

ใส่ความเห็น