ที่พักแรม โรงแรม ภาษาญี่ปุ่น

宿屋 แปลว่า
(宿屋 อ่านว่า やどや[yado ya])

ที่พักแรม โรงแรม ภาษาญี่ปุ่น 宿屋

ตัวอย่างประโยค 宿屋 ภาษาญี่ปุ่น

新しい下宿屋

ใส่ความเห็น