ตราประจำตระกูล ภาษาญี่ปุ่น

紋章 แปลว่า
(紋章 อ่านว่า もんしょう[mon shou])

ตราประจำตระกูล ภาษาญี่ปุ่น 紋章

ตัวอย่างประโยค 紋章 ภาษาญี่ปุ่น

ここに紋章を見よ

ใส่ความเห็น