ห้องเก็บของ ภาษาญี่ปุ่น

物置き แปลว่า
(物置き อ่านว่า ものおき[mono-oki])

ห้องเก็บของ ภาษาญี่ปุ่น 物置き

ตัวอย่างประโยค 物置き ภาษาญี่ปุ่น

物置き場です

ใส่ความเห็น