หรือว่า หรือไม่ก็ ภาษาญี่ปุ่น

若しくは แปลว่า
(若しくは อ่านว่า もしくは[moshikuwa])

หรือว่า หรือไม่ก็ ภาษาญี่ปุ่น 若しくは

ตัวอย่างประโยค 若しくは ภาษาญี่ปุ่น

若しくは、エヴェレットの多世界解釈に基づく、或いはマルチバーストに無意識に接続したっちゅ・・・

ใส่ความเห็น