กำลังอันรุนแรง พลังรุนแรง ภาษาญี่ปุ่น

猛威 แปลว่า
(猛威 อ่านว่า もうい[mō i])

กำลังอันรุนแรง พลังรุนแรง ภาษาญี่ปุ่น 猛威

ตัวอย่างประโยค 猛威 ภาษาญี่ปุ่น

本日ボストンで猛威を振るったのは 人間ではありません

ใส่ความเห็น