ร้านค้าปลอดภาษี ภาษาญี่ปุ่น

免税店 แปลว่า
(免税店 อ่านว่า めんぜいてん[menze iten])

ร้านค้าปลอดภาษี ภาษาญี่ปุ่น 免税店

ตัวอย่างประโยค 免税店 ภาษาญี่ปุ่น

ここには中国人観光客用の 免税店が入る予定で

ใส่ความเห็น