ศิลปหัตถกรรม ศิลปวัตถุพื้นบ้าน ภาษาญี่ปุ่น

民芸品 แปลว่า
(民芸品 อ่านว่า みんげいひん[min-ge ihin])

ศิลปหัตถกรรม ศิลปวัตถุพื้นบ้าน ภาษาญี่ปุ่น 民芸品

ตัวอย่างประโยค 民芸品 ภาษาญี่ปุ่น

民芸品バザーには 絶好の日

ใส่ความเห็น