ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ภาษาญี่ปุ่น

民意 แปลว่า
(民意 อ่านว่า みんい[min i])

ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ภาษาญี่ปุ่น 民意

ตัวอย่างประโยค 民意 ภาษาญี่ปุ่น

民意に従いテロリストから 国家の安全を守る為の”

ใส่ความเห็น