ความเกี่ยวโยงกัน ปะติดปะต่อ ภาษาญี่ปุ่น

脈絡 แปลว่า
(脈絡 อ่านว่า みゃくらく[myaku raku])

ความเกี่ยวโยงกัน ปะติดปะต่อ ภาษาญี่ปุ่น 脈絡

ตัวอย่างประโยค 脈絡 ภาษาญี่ปุ่น

次から次へと脈絡のない手紙ばかり

ใส่ความเห็น