ความคล้องจองกันอย่างมีเหตุผล เส้นทาง ภาษาญี่ปุ่น

道筋 แปลว่า
(道筋 อ่านว่า みちすじ[michi suji])

ความคล้องจองกันอย่างมีเหตุผล เส้นทาง ภาษาญี่ปุ่น 道筋

ตัวอย่างประโยค 道筋 ภาษาญี่ปุ่น

これが道筋よ チャンピオンへの

ใส่ความเห็น