ของสำรองใช้แทนไปก่อน ภาษาญี่ปุ่น

間に合わせ แปลว่า
(間に合わせ อ่านว่า まにあわせ[maniawa se])

ของสำรองใช้แทนไปก่อน ภาษาญี่ปุ่น 間に合わせ

ตัวอย่างประโยค 間に合わせ ภาษาญี่ปุ่น

ミナスティリスの戦争に間に合わせねば・・

ใส่ความเห็น