(ราคา)ต่อคน ภาษาญี่ปุ่น

一人当たり แปลว่า
(一人当たり อ่านว่า ひとりあたり[hitori-atari])

(ราคา)ต่อคน ภาษาญี่ปุ่น 一人当たり

ตัวอย่างประโยค 一人当たり ภาษาญี่ปุ่น

我々は一人当たり17ポンドの家財を売り払った

ใส่ความเห็น