การให้สัตยาบัน ภาษาญี่ปุ่น

批准 แปลว่า
(批准 อ่านว่า ひじゅん[hi Jun])

การให้สัตยาบัน ภาษาญี่ปุ่น 批准

ตัวอย่างประโยค 批准 ภาษาญี่ปุ่น

合衆国はこれを批准していません

ใส่ความเห็น