เรือเหาะ ภาษาญี่ปุ่น

飛行船 แปลว่า
(飛行船 อ่านว่า ひこうせん[hikou sen])

เรือเหาะ ภาษาญี่ปุ่น 飛行船

ตัวอย่างประโยค 飛行船 ภาษาญี่ปุ่น

今、武器を載せ、飛行船に…

ใส่ความเห็น