ดึงซึ่งกันและกัน ติดต่อค้าขาย ภาษาญี่ปุ่น

引き合う แปลว่า
(引き合う อ่านว่า ひきあう[hikiau])

ดึงซึ่งกันและกัน ติดต่อค้าขาย ภาษาญี่ปุ่น 引き合う

ตัวอย่างประโยค 引き合う ภาษาญี่ปุ่น

十分引き合うような

ใส่ความเห็น