พื้นหลัง ภาษาญี่ปุ่น

バックグラウンド แปลว่า
(バックグラウンド อ่านว่า ばっくぐらうんど[bakku guraundo])

พื้นหลัง ภาษาญี่ปุ่น バックグラウンド

ตัวอย่างประโยค バックグラウンド ภาษาญี่ปุ่น

バックグラウンドで 処理するためのルーチンで―

ใส่ความเห็น