หีบเพลงเป่า ภาษาญี่ปุ่น

ハーモニカ แปลว่า
(ハーモニカ อ่านว่า はーもにか[wa ̄ mo ni ka])

หีบเพลงเป่า ภาษาญี่ปุ่น ハーモニカ

ตัวอย่างประโยค ハーモニカ ภาษาญี่ปุ่น

彼らはドラムやギターや ハーモニカは持っていたが-

ใส่ความเห็น