การเกลียดชัง ภาษาญี่ปุ่น

反目 แปลว่า
(反目 อ่านว่า はんもく[han mo ku])

การเกลียดชัง ภาษาญี่ปุ่น 反目

ตัวอย่างประโยค 反目 ภาษาญี่ปุ่น

相互に反目させ合う ような

ใส่ความเห็น