ในทางตรงกันข้าม ด้านตรงข้าม ภาษาญี่ปุ่น

反面 แปลว่า
(反面 อ่านว่า はんめん[hanmen])

ในทางกลับกัน ในทางตรงกันข้าม ภาษาญี่ปุ่น その反面
ในทางตรงกันข้าม ด้านตรงข้าม ภาษาญี่ปุ่น 反面

ตัวอย่างประโยค 反面 ภาษาญี่ปุ่น

でも その反面 受けたら 面白そうだなとも思った

ใส่ความเห็น