การขนเข้า ภาษาญี่ปุ่น

搬入 แปลว่า
(搬入 อ่านว่า はんにゅう[han ni ~yuu])

การขนเข้า ภาษาญี่ปุ่น 搬入

ตัวอย่างประโยค 搬入 ภาษาญี่ปุ่น

工場の搬入口から入り ― 工場内を偵察後

ใส่ความเห็น