การขยายพันธุ์ ภาษาญี่ปุ่น

繁殖 แปลว่า
(繁殖 อ่านว่า はんしょく[hansho ku])

การขยายพันธุ์ ภาษาญี่ปุ่น 繁殖

ตัวอย่างประโยค 繁殖 ภาษาญี่ปุ่น

[人形劇の評論] [自然顔料の調合] [グッピーの繁殖] [16までのかけ算]

ใส่ความเห็น