หนูแฮมสเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น

ハムスター แปลว่า
(ハムスター อ่านว่า はむすたー[wa musuta ̄])

หนูแฮมสเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น ハムスター

ตัวอย่างประโยค ハムスター ภาษาญี่ปุ่น

ハムスターに 命令されるとはな

ใส่ความเห็น