น่าทุเรศ น่าสะอิดสะเอียด ภาษาญี่ปุ่น

鼻持ちならない แปลว่า
(鼻持ちならない อ่านว่า はなもちならない[hanamochi naranai])

น่าทุเรศ น่าสะอิดสะเอียด ภาษาญี่ปุ่น 鼻持ちならない

ตัวอย่างประโยค 鼻持ちならない ภาษาญี่ปุ่น

鼻持ちならない連中だな

ใส่ความเห็น