ยี่สิบวัน วันที่ยี่สิบ ภาษาญี่ปุ่น

二十日 แปลว่า
(二十日 อ่านว่า はつか[hatsu ka])

ยี่สิบวัน วันที่ยี่สิบ ภาษาญี่ปุ่น 二十日

ตัวอย่างประโยค 二十日 ภาษาญี่ปุ่น

来月二十日に行われる・・・

ใส่ความเห็น