การคาดเดา ภาษาญี่ปุ่น

拝察 แปลว่า
(拝察 อ่านว่า はいさつ[hai-satsu])

การคาดเดา ภาษาญี่ปุ่น 拝察

ตัวอย่างประโยค 拝察 ภาษาญี่ปุ่น

君の専門分野だと拝察するが まさに“闇の魔術”が満ちている

ใส่ความเห็น