การพบผู้ใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น

拝謁 แปลว่า
(拝謁 อ่านว่า はいえつ[hai etsu])

การพบผู้ใหญ่ ภาษาญี่ปุ่น 拝謁

ตัวอย่างประโยค 拝謁 ภาษาญี่ปุ่น

拝謁申し上げます 丞相!

ใส่ความเห็น