สาเหตุที่พ่ายแพ้ ภาษาญี่ปุ่น

敗因 แปลว่า
(敗因 อ่านว่า はいいん[wa ī n])

สาเหตุที่พ่ายแพ้ ภาษาญี่ปุ่น 敗因

ตัวอย่างประโยค 敗因 ภาษาญี่ปุ่น

新野の敗因は 我が主公の慈悲の心によるもの

ใส่ความเห็น