คลื่นสมอง ภาษาญี่ปุ่น

脳波 แปลว่า
(脳波 อ่านว่า のうは[nō wa])

คลื่นสมอง ภาษาญี่ปุ่น 脳波

ตัวอย่างประโยค 脳波 ภาษาญี่ปุ่น

何かに脳波反応

ใส่ความเห็น