ผ่านเลย ข้าม ภาษาญี่ปุ่น

抜かす แปลว่า
(抜かす อ่านว่า ぬかす[nukasu])

ผ่านเลย ข้าม ภาษาญี่ปุ่น 抜かす

ตัวอย่างประโยค 抜かす ภาษาญี่ปุ่น

うるせえこと抜かすな!

ใส่ความเห็น