คาร์บอนไดออกไซด์ ภาษาญี่ปุ่น

二酸化炭素 แปลว่า
(二酸化炭素 อ่านว่า にさんかたんそ[ni san katan-so])

คาร์บอนไดออกไซด์ ภาษาญี่ปุ่น 二酸化炭素

ตัวอย่างประโยค 二酸化炭素 ภาษาญี่ปุ่น

二酸化炭素を 発生する

ใส่ความเห็น