สัตว์กินเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น

肉食動物 แปลว่า
(肉食動物 อ่านว่า にくしょくどうぶつ[nikushoku dō butsu])

สัตว์กินเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น 肉食動物

ตัวอย่างประโยค 肉食動物 ภาษาญี่ปุ่น

奴らは血を求める 肉食動物だ 女の血を

ใส่ความเห็น