เทียบเคียง เรียงราย ตั้งเรียง ภาษาญี่ปุ่น

並べる แปลว่า
(並べる อ่านว่า ならべる[naraberu])

เทียบเคียง เรียงราย ตั้งเรียง ภาษาญี่ปุ่น 並べる

ตัวอย่างประโยค 並べる ภาษาญี่ปุ่น

2人ならLに並べる

ใส่ความเห็น