สถานการณ์ภายใน ภาษาญี่ปุ่น

内情 แปลว่า
(内情 อ่านว่า ないじょう[naijou])

สถานการณ์ภายใน ภาษาญี่ปุ่น 内情

ตัวอย่างประโยค 内情 ภาษาญี่ปุ่น

天皇の逮捕および訴追は重大なる 内情不安を引き起こすかも知れない

ใส่ความเห็น