การอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ภาษาญี่ปุ่น

内縁 แปลว่า
(内縁 อ่านว่า ないえん[nai e n])

การอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ภาษาญี่ปุ่น 内縁

ตัวอย่างประโยค 内縁 ภาษาญี่ปุ่น

内縁のだ

ใส่ความเห็น