ประเทศเอกราช ภาษาญี่ปุ่น

独立国 แปลว่า
(独立国 อ่านว่า どくりつこく[doku Ritsuko ku])

ประเทศเอกราช ภาษาญี่ปุ่น 独立国

ตัวอย่างประโยค 独立国 ภาษาญี่ปุ่น

シェンリー高校は一種の独立国

ใส่ความเห็น