ลักษณะเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น

独特 แปลว่า
(独特 อ่านว่า どくとく[doku toku])

ลักษณะเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น 独特

ตัวอย่างประโยค 独特 ภาษาญี่ปุ่น

「その独特な演出であろう」

ใส่ความเห็น