ประเทศภาคี ประเทศพันธมิตร ภาษาญี่ปุ่น

同盟国 แปลว่า
(同盟国 อ่านว่า どうめいこく[dō mei koku])

ประเทศภาคี ประเทศพันธมิตร ภาษาญี่ปุ่น 同盟国

ตัวอย่างประโยค 同盟国 ภาษาญี่ปุ่น

パキスタンは 以前として同盟国であり

ใส่ความเห็น