ชนวนก่อเหตุ สายชนวน ภาษาญี่ปุ่น

導火線 แปลว่า
(導火線 อ่านว่า どうかせん[dōka sen])

ชนวนก่อเหตุ สายชนวน ภาษาญี่ปุ่น 導火線

ตัวอย่างประโยค 導火線 ภาษาญี่ปุ่น

導火線に点火して 試みてます

ใส่ความเห็น