เสมอกัน เป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

取り分け แปลว่า
(取り分け อ่านว่า とりわけ[toriwake])

เสมอกัน เป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 取り分け

ตัวอย่างประโยค 取り分け ภาษาญี่ปุ่น

彼はNSAの中でも 取り分け特別なヤツみたいだ

ใส่ความเห็น